Solicitudes


Bienvenidos a GABONARTLa 42.Feria de Artesanía de Navidad de Bilbao, cumple este año su duodécima edición bajo la marca GABONART, y se presenta al sector artesano y al publico en general como una opción de comercialización consolidada durante el periodo navideño en Bilbao.

Feria de artesanía de navidad de Bilbao.

No te la puedes perder!!!

GABONART os espera a todos en el Muelle del Arenal de Bilbao, del 13 de diciembre de 2024 al 5 de enero de 2025.


Si desea participar en GABONART como expositor-ra  puede descargar las bases de participación en esta página.

El plazo de presentación de solicitudes se cerrará el día 15 de agosto.


Descargate la documentación general

Precios y Dimensiones de Stand.
 • Stand de 3x2 mt:
       -Para artesanos censados en el Registro de Bizkaia 1.230 €
       -Para el resto de artesanos 1.440 €
 • Stand de 4x2 mt:
       -Para artesanos censados en el Registro de Bizkaia 1.640 €
       -Para el resto de artesanos 1.920 €
Datos y documentos que tiene que aportar para solicitar la feria :
 1. Formulario de inscripción que puede rellenar desde aqui en la red.
 2. Certificado actualizado de estar inscrit@ en el Registro de Artesan@s de la provincia a la que se pertenezca o carné de artesano.
 3. Declaración responsable de actividades de fabricación y/o importación de productos cosméticas (para el gremio de cosmética)
 4. Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social.
 5. vida laboral o Fotocopia de los 3 últimos recibos de autónomos.
 6. Certificado actualizado de estar de alta en el IAE, en un epígrafe relativo a la artesanía.
 7. Memoria explicativa del proceso de elaboración de los productos que describa la totalidad de las técnicas y materias primas empleadas en los productos a la venta.
 8. Carta de compromiso  firmada.
 9. Carta de privacidad firmada.
 10. Póliza y último recibo del pago del seguro de responsabilidad civil.
 11. Breve currículum profesional.
 12. Listado de productos a presentar con una relación de precios. No se podrán vender productos que no estén incluidos en la lista presentada.
 13. 5 fotografías originales, de calidad, de los productos, (una de ellas del stand montado con los productos que pretende exponer o vender en la feria).

___________________________________________________


Bilboko Gabonetako 42 Artisautza Azokaren  12. edizioa izango da aurtengoa GABONART markaren pean. Esan behar da komertzializazioa egonkortu egin dela Gabon sasoian Bilbon, eta horrela azaltzen da artisautza sektorearen zein publikoaren aurrean.


Bilboko Gabonetako Artisautza Azoka.

Ezin duzu galdu!!!


GABONART Bilboko Areatzako Kaia izango duzue zain, 2024ko abenduaren 13etik 2025ko urtarrilaren 5ra.


GABONART erakusketa mahaia eduki nahi baduzu parte hartzeko oinarriak jaitsi Web orri honetatik.

Eskabide-orriak jasotzeko epea abuztuaren 15-ean itxiko da. Datuak.

Deialdi hau zuhurtasun guztiarekin egiten dizuegu, edozein unetan dena alda daitekeela kontuan hartuta.

Deialdi honetan aldaketak egon daitezke, Kobidaren bilakaeraren eta gobernuak horren inguruan har ditzakeen erabakien arabera.

Txosten Orokorra deskargatu.

Prezioak eta Stand-aren neurriak.
 • 3x2 mko stand:
        -Bizkaiko Erregistroan izena emanda dauden artisauak bakarrik 1.230 €
        -Gainontzeko artisauaks 1.440 €
 • 4x2 mko stand:
       -Bizkaiko Erregistroan izena emanda dauden artisauak bakarrik 1.640
       -Gainontzeko artisauak 1.920 €

Azokan parte hartzeko aurkeztu beharreko dokumentu eta datuak :
 1. Izena emateko formularioa on-line bete dezakezu bertatik
 2. Dagokion eskualdeko eskulangile-erroldan izena emanda egotearen fotokopia erantsi beharko zaio eskabide-orriari.
 3. Produktu kosmetikoak fabrikatzeko eta/edo inportatzeko jardueren erantzukizunpeko adierazpena (kosmetika gremioarentzat)
 4. Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten agiriak.
 5. lan-bizitza edo autonomoetako azken 3 ordainagirien fotokopia.
 6. EJZn alta emanda egotearen ziurtagiri eguneratua, artisautzari buruzko epigrafe batean.
 7. Produktuak egiteko prozesuari buruzko azalpen-memoria, salgai dauden produktuetan erabilitako teknika eta lehengai guztiak deskribatzen dituena.
 8. Konpromezu eskutitza  sinatuta.
 9. Pribatutasun eskutitza sinatuta.
 10. Poliza eta erantzukizun zibileko asegurua.
 11. Kurrikulum profesional labur bat.
 12. 5 argazki ( lausaltzen diren objetuenak eta bestea stand- arenak).
 13. Aurkeztu beharreko produktuen zerrenda, prezioak. Ezingo da saldu aurkeztutako zerrendan ez dagoen produkturik.

No hay comentarios:

Publicar un comentario